Personal Book: Nederlandse Geloofsbelijdenis

Page 1 of 1 (11 items)
This post has 10 Replies | 0 Followers

Posts 11
DS | Forum Activity | Posted: Sat, Oct 24 2020 7:31 AM

Dag allemaal,

Op basis van het PDF-document op de website van de Protestantse Kerk heb ik een Personal book gemaakt van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Voetnoten en schriftverwijzingen zouden allemaal moeten werken.

Wellicht heeft iemand er wat aan.

(17:48 update: Bijbelverwijzingen gaan toch niet zo automatisch als ik had verwacht, nu werken ze wel allemaal goed.)

Groet!

Posts 12514
Forum MVP
NB.Mick | Forum Activity | Replied: Sat, Oct 24 2020 9:17 AM

Great idea! I put in the datatype milestones needed for this work to come up when the Belgic Confession is referenced in another work and which will  ow allow to read this alongside the existing French and English language editions in Logos. 

I found that one Article was missing and put it in - some bible references won't resolve automatically, so since I'm no Dutch speaker I left them.

EDIT: since DS removed his/her file, pending clarification of potential copyright issues, I won't subvert that and removed mine as well
//
sinds DS zijn / haar bestand heeft verwijderd, in afwachting van opheldering van mogelijke auteursrechtkwesties, zal ik dat niet ondermijnen en ook het mijne verwijderen /EDIT

from Google translate:

Goed idee! Ik heb de datatype-mijlpalen ingevoerd die nodig zijn om dit werk te laten verschijnen wanneer er in een ander werk naar de Belgische Confessie wordt verwezen en waardoor dit naast de bestaande Franse en Engelstalige edities in Logos kan worden gelezen.

Ik ontdekte dat één artikel ontbrak en stopte het erin - sommige bijbelverwijzingen worden niet automatisch opgelost, dus omdat ik geen Nederlandstalige ben, heb ik ze achtergelaten.

Running Logos 9 latest (beta) version on Win 10

Posts 11
DS | Forum Activity | Replied: Sat, Oct 24 2020 11:20 AM

Hi, that's great, thanks! I didn't know you could do that. About 15 minutes after I posted my first version I added a new version that did contain all articles (for some reason 11 was missing), and fixed all the Bible-markers.

I used that version, and added your Belgic-tags, so I think the attached version works even better!

Thanks for tagging along, this is nice!

Posts 12514
Forum MVP
NB.Mick | Forum Activity | Replied: Sat, Oct 24 2020 11:24 AM

Yes

Running Logos 9 latest (beta) version on Win 10

Posts 11
DS | Forum Activity | Replied: Sat, Oct 24 2020 11:30 AM

One final version, perhaps. I had a problem with Ps. 49:21 (article 14), being different in various translations, so I fixed the reference to the Dutch NBG-translation. [[BibleNBG: Ps. 49:21]].

(Removed pending approval)

Posts 1558
HJ. van der Wal | Forum Activity | Replied: Sat, Oct 24 2020 12:02 PM

Shalom!

Bedankt voor het delen van het boek.

DS de Vries:

Op basis van het PDF-document op de website van de Protestantse Kerk

Op basis van dezelfde tekst heb ik een aantal jaren geleden een Personal book gemaakt met de meest gebruikte belijdenisgeschriften. Ik heb het bestand echter nooit gedeeld omdat ik niet 100% zeker ben hoe het precies met het copyright zit. Het lijkt me geen probleem aangezien de Protestantse Kerk de tekst zelf ook gratis ter beschikking stelt, maar mij ontbreekt de moed om het personal book te uploaden (en aan "Dutch courage" doe ik sowieso niet).

Verder zit ik met het probleem dat ik niet weet hoe ik de milestone kan beëindigen. In het door mij gemaakte personal book zijn bij het laatste belijdenisgeschift ook alle voorgaande milestones (dus bijvoorbeeld van het Apostolicum of de Heidelberger Catechismus) nog actief (zie onderstaand screenshot). @NB.Mick: Weet jij misschien een oplossing?

=== English ===

Using the same text I have made a Personal book of the confessions and catechisms of the Protestant Church of the Netherlands. However, I have never shared the file because I am not 100% sure about the copyright laws. I do not really think that it is a big deal since the Protestant Church itself makes the text available for free on their website. Nevertheless I lack the courage to upload the personal book.

I also do not know how to end the milestones. In the personal book I made all previous milestones (e.g. of the Apostolicum and the Heidelberg Catechism) stay active (see screenshot below). @ NB.Mick: Do you know a solution?

Posts 321
Hans van den Herik | Forum Activity | Replied: Sat, Oct 24 2020 12:06 PM

Mooi werk. Bedankt. Ik heb zelf ook een hele verzameling pb's.  Zit soms ook met de rechten, daarom gebruik ik ze uitsluitend privé. Maar wellicht is het mogelijk om met uitgevers tot een vergelijk te komen. Zeker in het geval van belijdenisgeschriften en psalmen etc. zou dat wellicht kunnen.

Posts 321
Hans van den Herik | Forum Activity | Replied: Sat, Oct 24 2020 12:15 PM

Er is een speciaal datatype voor de belijdenis. Dat geeft nog meer mogelijkheden om te zoeken etc.

https://wiki.logos.com/List_of_Datatypes

Posts 11
DS | Forum Activity | Replied: Sat, Oct 24 2020 12:26 PM

Dank voor jullie reacties, ik had eigenlijk niet zo stilgestaan bij de auteursrechten, inderdaad vanwege de open publicatie op de website van de kerk en de ongewijzigde tekst. Heb voor de zekerheid even een verzoek bij ze ingediend, als ik daar groen licht krijg laat ik het weten.

Groet!

Posts 1558
HJ. van der Wal | Forum Activity | Replied: Sat, Oct 24 2020 12:49 PM

DS:

Heb voor de zekerheid even een verzoek bij ze ingediend, als ik daar groen licht krijg laat ik het weten.

YesYes Gezegende zondag!

Posts 12514
Forum MVP
NB.Mick | Forum Activity | Replied: Sat, Oct 24 2020 1:32 PM

HJ. van der Wal:
Using the same text I have made a Personal book of the confessions and catechisms of the Protestant Church of the Netherlands. However, I have never shared the file because I am not 100% sure about the copyright laws. I do not really think that it is a big deal since the Protestant Church itself makes the text available for free on their website. Nevertheless I lack the courage to upload the personal book.

Copyright laws are a tricky thing sometimes. With respect to the Belgic Confession, the original (just looked it up: French-language) texts are clearly in the Public Domain. The translation into Dutch should be as well, as it probably was made in the 16th or 17th century - and all revisions made in those days (I quickly checked whether I find an old book on archive.org but didn't see one quite away. Maybe better look for the "three forms of unity" whatever that means in Dutch). Otherwise, if a new translation has been made in this or the last century, and the translator lived longer than the 1940s, copyright in the EU still stands, unless the owners give permission - just putting a PDF or plain text to a website with no further explanation doesn't make things free, unfortunately. 

This is a text by text thing: e.g. if the heirs to Karl Barth claim copyright over the Barmen Declaration, it's non-PD for at least about 20 years, not considering other contributors and - in your case - translators.    

Google translated as:

Copyrightwetten zijn soms lastig. Met betrekking tot de Belgische Bekentenis staan de originele (zojuist opgezocht: Franstalige) teksten duidelijk in het publieke domein. De vertaling in het Nederlands zou dat ook moeten zijn, omdat het waarschijnlijk in de 16e of 17e eeuw is gemaakt - en alle revisies in die tijd zijn gemaakt (ik heb snel gecontroleerd of ik een oud boek op archive.org vind, maar ik zag er niet helemaal een helemaal weg Misschien kun je beter op zoek gaan naar de "drie vormen van eenheid", wat dat ook betekent in het Nederlands). Als er in deze of de vorige eeuw een nieuwe vertaling is gemaakt en de vertaler langer leefde dan de jaren veertig, blijft het auteursrecht in de EU bestaan, tenzij de eigenaren toestemming geven - gewoon een pdf of platte tekst op een website plaatsen zonder verdere uitleg maakt de zaken helaas niet gratis.

Dit is een tekst voor tekst ding: bijv. als de erfgenamen van Karl Barth auteursrecht claimen op de Barmen Declaration, is het tenminste ongeveer 20 jaar niet-PD, zonder rekening te houden met andere bijdragers en - in jouw geval - vertalers.

HJ. van der Wal:
I also do not know how to end the milestones. In the personal book I made all previous milestones (e.g. of the Apostolicum and the Heidelberg Catechism) stay active (see screenshot below). @ NB.Mick: Do you know a solution?

Unfortunately not - I think this was discussed somewhere in the past, but can't remember a solution for PBs. I tried some quick things and looked into the wiki, but found no syntax for ending a milestone. The solution I'd use is create seperate PBs per document. Then it's also possible to share some (like the creeds from early church) and keep other private.

Google translated as:

Helaas niet - ik denk dat dit ergens in het verleden is besproken, maar ik kan me geen oplossing voor PB's herinneren. Ik probeerde wat snelle dingen en keek in de wiki, maar vond geen syntaxis voor het beëindigen van een mijlpaal. De oplossing die ik zou gebruiken, is afzonderlijke PB's per document maken. Dan is het ook mogelijk om sommige te delen (zoals de geloofsbelijdenissen uit de vroege kerk) en andere privé te houden.

Running Logos 9 latest (beta) version on Win 10

Page 1 of 1 (11 items) | RSS