ψιθυρισμός Entry in BDAG

Page 1 of 1 (5 items)
This post has 4 Replies | 1 Follower

Posts 346
Andrew | Forum Activity | Posted: Wed, Nov 17 2021 4:06 PM

Sometimes all the abreviations in BDAG trip me up.  Am I reading the ψιθυρισμός entry in BDAG correctly that ψιθυρισμός is "always with καταλαλιά"?  Does that mean in "our literature" or truly "always"?

Posts 28007
Forum MVP
Dave Hooton | Forum Activity | Replied: Wed, Nov 17 2021 5:15 PM

Well, ψιθυρισμός (gossip) only occurs once in the NT (2 Cor 12:20) together with καταλαλι (slander).

Also, ψιθυριστής (gossiper) only occurs once in the NT (Ro 1:29) and with κατάλαλος (slanderer). What does BDAG say?

Dave
===

Windows 11 & Android 8

Posts 346
Andrew | Forum Activity | Replied: Thu, Nov 18 2021 9:12 AM

ψιθυρισμός, οῦ, ὁ (ψιθυρίζω ‘to whisper’; Menand., Mis. 140 S.; Plut.; Eccl 10:11, but in a neutral sense=‘hiss, whisper’; likew. Ps.-Lucian, Am. 15; Philopon., In Aristot., De Anima 263, 3; 403, 12; Etym. Mag. p. 818, 55)

in our lit. only in a bad sense derogatory information about someone that is offered in a tone of confidentiality, (secret) gossip, tale-bearing (Philodem., De Ira p. 55 W.; GrBar 8, 5 [pl.]; 13, 4 [sing.], in the two last passages not far fr. καταλαλιά; Cat. Cod. Astr. VIII/1 p. 170, 8 [pl., near διαβολαί]), always w. καταλαλιά, in the sing. 1 Cl 30:3, pl. 2 Cor 12:20; 1 Cl 35:5.
• —DELG s.v. ψιθυρίζω.


Arndt, W., Danker, F. W., Bauer, W., & Gingrich, F. W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature (3rd ed., p. 1098). Chicago: University of Chicago Press.

Posts 28007
Forum MVP
Dave Hooton | Forum Activity | Replied: Fri, Nov 19 2021 7:31 PM

Andrew:
in the two last passages not far fr. καταλαλιά; Cat. Cod. Astr. VIII/1 p. 170, 8 [pl., near διαβολαί]), always w. καταλαλιά, in the sing. 1 Cl 30:3, pl. 2 Cor 12:20; 1 Cl 35:5.

I would conclude that the underlined remark is true only for the following three references (I checked the 1 Cl passages). Note that earlier passages are "not far from καταλαλιά".

Dave
===

Windows 11 & Android 8

Posts 19600
Forum MVP
Keep Smiling 4 Jesus :) | Forum Activity | Replied: Fri, Nov 19 2021 9:46 PM

Andrew:

ψιθυρισμός, οῦ, ὁ (ψιθυρίζω ‘to whisper’; Menand., Mis. 140 S.; Plut.; Eccl 10:11, but in a neutral sense=‘hiss, whisper’; likew. Ps.-Lucian, Am. 15; Philopon., In Aristot., De Anima 263, 3; 403, 12; Etym. Mag. p. 818, 55)

in our lit. only in a bad sense derogatory information about someone that is offered in a tone of confidentiality, (secret) gossip, tale-bearing (Philodem., De Ira p. 55 W.; GrBar 8, 5 [pl.]; 13, 4 [sing.], in the two last passages not far fr. καταλαλιά; Cat. Cod. Astr. VIII/1 p. 170, 8 [pl., near διαβολαί]), always w. καταλαλιά, in the sing. 1 Cl 30:3, pl. 2 Cor 12:20; 1 Cl 35:5.
• —DELG s.v. ψιθυρίζω.


Arndt, W., Danker, F. W., Bauer, W., & Gingrich, F. W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature (3rd ed., p. 1098). Chicago: University of Chicago Press.

Clicked lit. for pop-up => 

lit. = literal(ly); literature (refererences to [scholarly] literature)

 William Arndt et al., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago: University of Chicago Press, 2000).

 

Clicked w. => w. = with

Andrew:
Am I reading the ψιθυρισμός entry in BDAG correctly that ψιθυρισμός is "always with καταλαλιά"?

Yes

3 κολληθῶμεν οὖν ἐκείνοις, οἷς ἡ χάρις ἀπὸ τοῦ θεοῦ δέδοται· ἐνδυσώμεθα τὴν ὁμόνοιαν ταπεινοφρονοῦντες, ἐγκρατευόμενοι, ἀπὸ παντὸς ψιθυρισμοῦ καὶ καταλαλιᾶς πόρρω ἑαυτοὺς ποιοῦντες, ἔργοις δικαιούμενοι, μὴ λόγοις.

Rick Brannan, “Apostolic Fathers Greek-English Interlinear” (Lexham Press, 2011). 1 Cl 30:3

 

20 φοβοῦμαι γὰρ μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε, μή πως ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι· 

 Michael W. Holmes, The Greek New Testament: SBL Edition (Lexham Press; Society of Biblical Literature, 2011–2013), 2 Co 12:20.

 

5 πῶς δὲ [I ἔσται τοῦτο I], ἀγαπητοί; ἐὰν ἐστηριγμένη· ᾖ ἡ διάνοια ἡμῶν πιστῶς πρὸς τὸν θεόν, ἐὰν ἐκζητῶμεν τὰ εὐάρεστα καὶ εὐπρόσδεκτα αὐτῷ ἐὰν ἐπιτελέσωμεν τὰ ἀνήκοντα τῇ ἀμώμῳ βουλήσει αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθήσωμεν τῇ ὁδῷ τῆς ἀληθείας, ἀπορρίψαντες ἀφʼ ἑαυτῶν πᾶσαν ἀδικίαν καὶ πονηρίαν, πλεονεξίαν, ἔρεις, κακοηθείας τε καὶ δόλους, ψιθυρισμούς τε καὶ καταλαλιάς, θεοστυγίαν, ὑπερηφανίαν τε καὶ ἀλαζονείαν, κενοδοξίαν τε καὶ ἀφιλοξενίαν.

Rick Brannan, “Apostolic Fathers Greek-English Interlinear” (Lexham Press, 2011). 1 Cl 35:5

 

Keep Smiling Smile

Page 1 of 1 (5 items) | RSS