Page 1 of 1 (1 items)
This post has 0 Replies | 0 Followers

Posts 466
Butters | Forum Activity | Posted: Tue, May 27 2014 6:35 AM

These are fascinating essays; and I should think of great interest to many Logos readers.  

 • I.
  • 1. On the Education of Children (Περὶ παίδων ἀγωγῆς - De liberis educandis)
  • 2. How the Young Man Should Study Poetry (Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν - Quomodo adolescens poetas audire debeat)
  • 3. On Hearing (Περὶ τοῦ ἀκούειν - De recta ratione audiendi)
  • 4. How to Tell a Flatterer from a Friend (Πῶς ἄν τις διακρίνοιε τὸν κόλακα τοῦ φίλου - Quomodo adulator ab amico internoscatur)
  • 5. How a Man May Become Aware of his Progress in Virtue (Πῶς ἄν τις αἴσθοιτο ἑαυτοῦ προκόπτοντος ἐπ᾿ ἀρετῇ - Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus)
 • II.
  • 6. How to Profit by One's Enemies (Πῶς ἄν τις ὑπ᾿ ἐχθρῶν ὠφελοῖτο - De capienda ex inimicis utilitate)
  • 7. On Having Many Friends (Περὶ πολυφιλίας - De amicorum multitudine)
  • 8. On Chance (Περὶ τύχης - De fortuna)
  • 9. On Virtue and Vice (Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας - De virtute et vitio)
  • 10. Letter of Condolence to Apollonius (Παραμυθητικὸς πρὸς Ἀπολλώνιον - Consolatio ad Apollonium)
  • 11. Advice about Keeping Well (Ὑγιεινὰ παραγγέλματα - De tuenda sanitate praecepta)
  • 12. Advice to Bride and Groom (Γαμικὰ παραγγέλματα - Coniugalia praecepta)
  • 13. Dinner of the Seven Wise Men (Ἑπτά σοφῶν συμπόσιον - Septem sapientium convivium)
  • 14. On Superstition (Περὶ δεισιδαιμονίας - De superstitione)
 • III.
  • 15. Sayings of Kings and Commanders (Βασιλέων ἀποφθέγματα καὶ στρατηγών - regum et imperatorum apophthegmata)
  • 16. Sayings of the Spartans (Ἀποφθέγματα Λακωνικά - apophthegmata Laconica)
  • 17. Institutions of the Spartans (Τὰ παλαιὰ τῶν Λακεδαιμονίων ἐπιτηδεύματα - instituta Laconica)
  • 18. Sayings of the Spartan Women (Λακαινῶν αποφθέγματα - Lacaenarum apophthegmata)
  • 19. Virtues of Women (Γυναικῶν ἀρεταί - Mulierum virtutes)
 • IV.
  • 20. Roman Questions (Αἴτια Ῥωμαϊκά - Quaestiones Romanae)
  • 21. Greek Questions (Αἴτια Ἑλληνικά - Quaestiones Graecae)
  • 22. Greek and Roman Parallel Stories (Συναγωγὴ ἱστοριῶν παραλλήλων Ἑλληνικῶν καὶ Ρωμαϊκῶν - Parallela minora) (pseudo-Plutarch)
  • 23. On the Fortune of the Romans (Περὶ τῆς Ῥωμαίων τύχης - De fortuna Romanorum)
  • 24. On the Fortune or Virtue of Alexander the Great (Περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου τύχης ἢ ἀρετῆς - De Alexandri magni fortuna aut virtute)
  • 25. On the Glory of the Athenians (Πότερον Ἀθηναῖοι κατὰ πόλεμον ἢ κατὰ σοφίαν ἐνδοξότεροι - De gloria Atheniensium)
 • V.
  • 26. On Isis and Osiris [2] (Περὶ Ἴσιδος και Ὀσίριδος - De Iside et Osiride)
  • 27. On the EI at Delphi (Περὶ τοῦ εἶ τοῦ έν Δελφοίς - De E apud Delphos)
  • 28. Oracles at Delphi no Longer Given in Verse (Περὶ τοῦ μὴ χρᾶν ἔμμετρα νῦν τὴν Πυθίαν - De Pythiae oraculis)
  • 29. On the Obsolescence of Oracles (Περὶ τῶν ἐκλελοιπότων χρηστηρίων - De defectu oraculorum)
 • VI.
  • 30. Can Virtue be Taught? (Εἰ διδακτὸν ἡ ἀρετή - An virtus doceri possit)
  • 31. On Moral Virtue (Περὶ ἠθικῆς ἀρετῆς - De virtute morali)
  • 32. On the Control of Anger (Περὶ ἀοργησίας - De cohibenda ira)
  • 33. On Tranquility of Mind (Περὶ εὐθυμίας - De tranquillitate animi)
  • 34. On Brotherly Love (Περὶ φιλαδελφίας - De fraterno amore)
  • 35. On Affection for Offspring (Περὶ τῆς εἰς τὰ ἔγγονα φιλοστοργίας - De amore prolis)
  • 36. Whether Vice is Sufficient to Cause Unhappiness (Εἰ αὐτάρκης ἡ κακία πρὸς κακοδαιμονίαν - An vitiositas ad infelicitatem sufficiat)
  • 37. Whether Affections of the Soul are Worse than Those of the Body (Περὶ τοῦ πότερον τὰ ψυχῆς ἢ τὰ σώματος πάθη χείρονα - Animine an corporis affectiones sint peiores)
  • 38. On Talkativeness (Περὶ ἀδολεσχίας - De garrulitate)
  • 39. On Being a Busybody (Περὶ πολυπραγμοσύνης - De curiositate)
 • VII.
  • 40. On Love of Wealth (Περὶ φιλοπλουτίας - De cupiditate divitiarum)
  • 41. On Compliancy (Περὶ δυσωπίας - De vitioso pudore)
  • 42. On Envy and Hate (Περὶ φθόνου καὶ μίσους - De invidia et odio)
  • 43. On Praising Oneself Inoffensively (Περὶ τοῦ ἑαυτὸν ἐπαινεῖν ἀνεπιφθόνως - De laude ipsius)
  • 44. On the Delays of Divine Vengeance (Περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ θείου βραδέως τιμωρουμένων - De sera numinis vindicta)
  • 45. On Fate (Περὶ εἰμαρμένης - De fato) (pseudo-Plutarch)
  • 46. On the Sign of Socrates (Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιμονίου - De genio Socratis)
  • 47. On Exile (Περὶ φυγῆς - De exilio)
  • 48. Consolation to his Wife (Παραμυθητικὸς πρὸς τὴν γυναῖκα - Consolatio ad uxorem)
 • VIII.
  • 49. Table Talk (Συμποσιακά - Quaestiones convivales)
 • IX.
  • 50. Dialogue on Love (Ἐρωτικός - Amatorius)
 • X.
  • 51. Love Stories (Ἐρωτικαὶ διηγήσεις - Amatoriae narrationes)
  • 52. A Philosopher Ought to Converse Especially with Men in Power (Περὶ τοῦ ὅτι μάλιστα τοὶς ἡγεμόσιν δεῖ τὸν φιλόσοφον διαλέγεσθαι - Maxime cum principibus philosopho esse disserendum)
  • 53. To an Uneducated Ruler (Πρὸς ἡγεμόνα ἀπαίδευτον - Ad principem ineruditum)
  • 54. Whether an Old Man Should Engage in Public Affairs (Εἰ πρεσβυτέρῳ πολιτευτέον - An seni respublica gerenda sit)
  • 55. Precepts of Statecraft (Πολιτικὰ παραγγέλματα - Praecepta gerendae reipublicae)
  • 56. On Monarchy, Democracy and Oligarchy (Περὶ μοναρχίας καὶ δημοκρατίας καὶ ὀλιγαρχίας - De unius in republica dominatione, populari statu, et paucorum imperio)
  • 57. That we Ought Not to Borrow (Περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζεσθαι - De vitando aere alieno)
  • 58. Lives of the Ten Orators (Βίοι τῶν δέκα ῥητόρων - Vitae decem oratorum) (pseudo-Plutarch)
  • 59. Comparison between Aristophanes and Menander (Συγκρίσεως Ἀριστοφάνους καὶ Μενάνδρου ἐπιτομή - Comparationis Aristophanis et Menandri compendium)
 • XI.
  • 60. On the Malice of Herodotus (Περὶ τῆς Ἡροδότου κακοηθείας - De malignitate Herodoti)
  • 61. On the Opinions of the Philosophers (Περὶ τῶν ἀρεσκόντων φιλοσόφοις φυσικῶν δογμάτων - De placitis philosophorum) (pseudo-Plutarch)
  • 62. Causes of Natural Phenomena (Αἴτια φυσικά - Quaestiones naturales)
 • XII.
  • 63. On the Face Which Appears in the Orb of the Moon [3] (Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης - De facie in orbe lunae)
  • 64. On the Principle of Cold (Περὶ τοῦ πρώτως ψυχροῦ - De primo frigido)
  • 65. Whether Fire or Water is More Useful (Πότερον ὕδωρ ὴ πῦρ χρησιμότερον - Aquane an ignis sit utilior)
  • 66. Whether Land or Sea Animals are Cleverer (Πότερα τῶν ζῴων φρονιμώτερα τὰ χερσαία ἢ τὰ ἔνυδρα - De sollertia animalium)
  • 67. Beasts are Rational (Περὶ τοῦ τὰ ἄλογα λόγῳ χρῆσθαι - Bruta animalia ratione uti)
  • 68. On the Eating of Flesh (Περὶ σαρκοφαγίας - De esu carnium)
 • XIII.
  • 69. Platonic Questions (Πλατωνικὰ ζητήματα - Platonicae quaestiones)
  • 70. On the Birth of the Spirit in Timaeus (Περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχογονίας - De animae procreatione in Timaeo)
  • 71. Summary of the Birth of the Spirit (Ἐπιτομή τοῦ Περὶ τῆς ἐν τῷ Τιμαίῳ ψυχογονίας - Epitome libri de animae procreatione in Timaeo)
  • 72. On Stoic Self-Contradictions (Περὶ Στωϊκῶν ἐναντιωμάτων - De Stoicorum repugnantiis)
  • 73. The Stoics Speak More Paradoxically than the Poets (Ὅτι παραδοξότερα οἱ Στωϊκοὶ τῶν ποιητῶν λέγουσιν - Stoicos absurdiora poetis dicere)
  • 74. On Common Conceptions against the Stoics (Περὶ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν πρὸς τοὺς Στωϊκούς - De communibus notitiis adversus Stoicos)
 • XIV.
  • 75. It is Impossible to Live Pleasantly in the Manner of Epicurus (Ὅτι οὐδὲ ἡδέως ζῆν ἔστιν κατ’ Ἐπίκουρον - Non posse suaviter vivi secundum Epicurum)
  • 76. Against Colotes (Πρὸς Κωλώτην - Adversus Colotem)
  • 77. Is the Saying "Live in Obscurity" Right? (Εἰ καλῶς εἴρηται τὸ λάθε βιώσας - An recte dictum sit latenter esse vivendum)
  • 78. On Music (Περὶ μουσικῆς - De musica) (pseudo-Plutarch)

“To love means loving the unlovable.  To forgive means pardoning the unpardonable.  Faith means believing the unbelievable.  Hope means hoping when everything seems hopeless.” ~Chesterton

Page 1 of 1 (1 items) | RSS